رويکرد تراريخته در رژيم صهيونيستي رويکرد تراريخته در رژيم صهيونيستي


نويسنده : داوود حيات‌غيب
داوود حيات‌غيب، معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوري‌هاي محيط زيست، طي يادداشتي شرايط محصولات دستکاري شده ژنتيکي (تراريخته) در سرزمين هاي اشغالي را بررسي کرده است.


** مقدمه


در بسياري از کشورها، هر چند که واردات غذاهاي حاوي محصولات دستکاري شده ژنتيکي انجام مي‌شود، ولي اجازه کشت در کشور داده نمي‏‌شود؛ از جمله مي‌توان سرزمين هاي اشغالي رژيم صهيونيستي را نام برد. اين در حالي است که تحقيقات بيوتکنولوژي کشاورزي در اين منطقه بسيار گسترش يافته است. در دانشگاههاي رژيم صهيونيستي، در مؤسسات تحقيقاتي دولتي و بخش خصوصي اين رژيم تحقيقات بسيار وسيعي بر روي ارگانيسمهاي دستکاري شده ژنتيکي به‌ويژه بر بذر‏هاي دستکاري شده انجام مي‌شود؛ علاوه بر خود اسرائيل، سرمايه‌گذاران بين‌المللي نيز در اين رژيم، بودجه‏‌هاي کلاني را جهت بررسي محصولات دستکاري شده تخصيص داده‌اند، که از آن جمله مي‌توان به ايالات متحده آمريکا اشاره کرد.
بنابراين مي‌توان گفت اسرائيل به يک مرکز بين‌المللي مطالعه ارگانيسمهاي دستکاري شده ژنتيکي در جهان تبديل شده است. [2,3,4,5] اين به آن معني است که صهيونيستها از پيشگامان در تحقيقات، بررسي و ارزيابي مخاطرات اين نوع محصولات به شمار مي‌آيند. جالب اينجاست به دليل قانونهاي سخت‌گيرانه، محققان زيست‌فناوري اين رژيم براي بررسي نتايج تحقيقات انجام شده خود در مقياس وسيع، قادر به انجام آنها در خود اسرائيل نبوده و اين امور را در خارج از مرزهاي اين رژيم انجام مي‌دهند. [6]
در سرزمين هاي اشغالي، تحقيقات محدود در اين زمينه مي‌تواند در شرايط محصور - فقط در گلخانه‌ها يا مزرعه‌هايي بسيار دورتر از مناطق کشاورزي - صورت گيرد. لازم به ذکر است که اين تحقيقات به گفته محقق اسرائيلي از مرکز تحقيقات کشاورزي Volcani Center به‌دليل مشخص شدن و داشتن تصوير کلي "‌proof of concept" و آگاهي درباره اين محصولات و مخاطرات آنها انجام مي‏‌شود؛ نه به‌جهت حصول اطمينان از کشت کردن آنها در رژيم. اين رويکرد نشان دهنده اين است که صهيونيستها، به‌عنوان عمده‌ترين مراکز تحقيقات GMO در دنيا، خود حاضر به کشت اين محصولات نيستند، زيرا کاملاً به مخاطرات اين محصولات بر روي تنوع زيستي و سلامت انسان واقف هستند. [7]
رژيم صهيونيستي رشد و توسعه GMO را تنها جهت اهداف تحقيقاتي ودر عين حال مطابق با قوانين تعيين شده در اين رژيم مجاز مي‌داند و کشت GMO با مقاصد تجاري‌ در اين کشور مجاز نيست؛ ولي واردات و فروش محصولات GMO و همچنين استفاده از آنها در توليد غذا و دارو يا افزودن آن به فراورده‌هاي غذايي قانوني است. [8] گرچه در اين موارد نيز قوانين بسيار سختي وجود دارد. طبق اين قوانين، هر نوع محصول دستکاري شده ژنتيکي به‌عنوان غذا و فرآورده‌هاي حاصل از آن، بايد قبل از ورود به بازار مصرف مراحل ارزيابي مخاطرات را بگذراند. چنين ارزيابي شامل ارزيابي مربوط به ايمني، تغذيه و مصرف آن است.
با وجود اين قوانين، برچسب‌گذاري در رژيم صهيونيستي انجام نمي‌شود؛ به دليل آن که شرکت مونسانتو (بزرگترين شرکت توليدکننده محصولات دستکاري شده ژنتيکي جهان) که يک شرکت صهيونيستي - امريکايي است، واردکننده انحصاري اين‌گونه محصولات به رژيم صهيونيستي است. سياست‏هاي امريکا و اسرائيل در اين زمينه‌ها براي استفاده و مصرف اين محصولات بدون برچسب‌گذاري همانند يکديگر است؛ با اين وجود فشارهاي اجتماعي و فعالان محيط زيستي، وزارت بهداشت اين کشور را وادار کرده نسبت به وضع قوانين جديد برچسب‌گذاري اين محصولات تأکيد بسيار زيادي داشته باشد. [9]
از طرف ديگر، حجم عمده‌اي از محصولات کشاورزي اين رژيم به‌طور دائم به کشورهاي اروپايي صادر مي‌شود، که داراي برچسب "عاري از هرگونه دستکاري ژنتيکي: GMO FREE" است و سهم مهمي در اقتصاد اين رژيم دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد که چرا اين رژيم قوانين سخت‌گيرانه در اين زمينه دارد؛ زيرا هرگونه آلودگي ژني و انتشار آن در بين محصولات غيردستکاري ژنتيکي مي‌تواند لطمات شديدي به اقتصاد کشاورزي کشور وارد کند. [10]

** رويکرد فعالان محيط زيست


با وجود اعمال اين همه پيشگيري و ديد محافظه‌کاران? صهيونيستها درباره محصولات دستکاري شده ژنتيکي و کشت آنها، بازهم بسياري از فعالان محيط زيست اين رژيم هميشه از احتمال وجود خطرات اين محصولات ابراز نگراني کرده‌اند. از جمله اينکه هرچند گياهان دستکاري شده ژنتيکي بذر عقيم توليد مي‌کنند، ولي در مرحله گرده‌افشاني هميشه احتمال لقاح با گياهان خويشاوند غيردستکاري ژنتيکي وجود دارد؛ اين پديده مي‌تواند باعث انقراض گونه‌هاي وحشي باارزش شود. اين افراد معتقدند اثرات بلندمدت توليدمثل اين محصولات بر گياهان ديگر اثر تخريبي است. اين اظهار نظر از جانب رژيم صهيونيستي که در اين زمينه مطالعات و قوانين بازدارنده بسيار دارد، مي‌تواند نگران کننده باشد. [11]

** وضع قوانين سختگيرانه درباره محصولات دستکاري شده ژنتيکي در اسرائيل


• قوانين براي کسب اجازه جهت تحقيق و آزمايشگاههاي تحقيقاتي


قوانين مربوط به بذر، هرگونه آزمايش بر گياهان دستکاري شده ژنتيکي را بدون مجوز صادر شده توسط سازمان حفاظت از محصول و خدمات بازرسي (PPIS) منع کرده است. قوانين اختيار دارند تا جهت آزمايش و تحقيقات، مجوز صادر کرده و شرايط و محدوديتها را تعيين کنند. مدير بخش PPIS مجاز است به‌محض بروز آلودگي که قابل مهار نباشد يا شرايط براي استفاده محصور فراهم نباشد، مجوز انجام تحقيق و آزمايش را لغو کند. شخص متقاضي تحقيق بايد متعهد شود آلودگي به‌وجود نمي‌آيد يا قابل مهار است و همچنين کليه پيشگيريها براي حفاظت حيوان و انسان و گياه انجام شده است. آزمايشات مزرعه‌اي تنها بعد از م با کميته ملي گياهان ترانس‌ژنيک بايد صورت گيرد. آزمايشات بايد در جايي کاملاً ايمن و استريل صورت گيرد و بقاياي تحقيقات نيز همگي از بين برود. تنها در اين شرايط، مجوز صادر خواهد شد.

• قوانين بازاريابي


فروش گياهان ترانس‌ژنيک مستم کسب مجوز از مديرکل کميته ملي گياهان دستکاري شده (NCTP) است.تمامي اين مراحل يعني فروش گياهان ترانس‌ژنيک يا ارگانيسمها و هر بخشي از آنها که قابليت زايايي داشته باشد، همگي نياز به صدور مجوز و برچسب‌گذاري دارند. هر شخص متقاضي که براي فروش هرگونه ترکيب دستکاري شده قابل انتشار يا موجودات دستکاري شده درخواست مجوز بدهد، بايد مواردي را مشخص کند؛ از جمله آنها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:
- شرح تغييرات ژنتيکي و ويژگيهاي آن، عوارض بالقوه در انسان، حيوانات، گياهان و محيط زيست
- ارائه چندين مقاله علمي از نتايج آزمايشات انجام شده در اين خصوص
- گزارش از نتايج حاصل از آزمايش با ارگانيسمهاي دستکاري شده يا مواد حاوي GMO که قابليت تکثير دارند؛ در شرايط محلي و همچنين پيشنهاد براي نحوه مصرف آنها.
با توجه به حجم مطالعات انجام شده در اين رژيم، انتظار مي‌رود که درصورت سالم و ايمن بودن اين محصولات و ادعاي رفع گرسنگي جهانيان يا بهبود وضعيت اقتصادي کشاورزي و کشاورزان، رژيم صهيونيستي نيز از توليدکنندگان اصلي کشت اين نوع محصولات باشد، حال آنکه در سرزمينهاي اشغالي هيچگونه کشت به منظور توليد، انبوه‌سازي و تجاري‏‌سازي گياهان دستکاري شده ژنتيکي انجام نشده است.
با توجه به گنجاندن برنامه تجاري‌سازي محصولات دستکاري شده ژنتيکي در برنامه ششم دولت، انتظار مي‌رود کليه قوانين جهت پيشگيري و ارزيابي قبل از توليد انبوه اين محصولات، وضع شده باشد، تا در موارد لازم اجرا شود. لکن با نگاهي به قوانين ايمني زيستي کشور مي‌توان وجود کاستيهايي را احساس کرد. از جمله ماده 10 اين قانون که طي آن هرگونه پژوهشهاي آزمايشگاهي و گلخانه‌اي موجودات زنده تغييرشکل يافته ژنتيکي که مصرف انساني دارند، از شمول مفاد اين قانون مستثني هستند. درحالي‌که تمامي موارد ذکر شده در ماده فوق مي‌تواند مخاطرات بسياري داشته و باعث آلودگيهاي محيط زيستي شود. بنابراين بايد خاطر نشان کرد که قوانين پيشگيرانه و تحقيقات کامل روي اين نوع محصولات اعمال نمي‌شود؛ يا هر نوع تحقيقي نيز بدون نظارتهاي لازم صورت مي‌گيرد؛ همچنين قوانين در زمينه واردات يا برچسب‌گذاري محصولات دستکاري شده ژنتيکي به‌طور کامل و ايمن انجام نمي‌شود و به اين ترتيب کشور در معرض واردات غيرقانوني قرار مي گيرد. براي مثال بسياري از محصولات، مانند روغنهاي حاوي کا و سوياي دستکاري شده ژنتيکي، سالها پس از ورود به بازار مصرف برچسب‌گذاري شده‌اند؛ گو اينکه همان قوانين اعمال شده نيز در مقايسه با قوانين دشمنان بسيار ابتدايي و ناکامل است.
با اين وجود جاي تعجب دارد که اخيراً در اقدامي عجيب تعدادي از اساتيد رشته‌هاي مختلف طي نامه‌اي خواستار توسعه و تثبيت فناوري بومي گياهان تراريخته و محصولات GMO در کشور شدند. افرادي که حتي يک بار هم تحقيقي در مورد مخاطرات اين محصولات روي تنوع زيستي و سلامت انسان انجام نداده‌اند يا مقاله‌اي در اين زمينه منتشر نکرده‌اند. اين در حالي است که حتي بانيان اصلي اين محصولات (صهيونيستها) نيز - که دشمن مسلمانان هستند و مي‌توانند از طريق اقدامات بيوتروريستي امنيت کشورهاي اسلامي را مورد تهديد قراردهند - سخت‌گيري هاي قانوني در زمينه عدم کاشت، تحقيق و آزمايشگاههاي تحقيقاتي، محدوديت در تحقيقات، قوانين مصرف و فروش و تعهد محقق به عدم آلودگي و ايمن بودن تحقيقات محصولات دستکاري شده ژنتيکي را لحاظ مي‌کنند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد براي نابودي محيط زيست و سلامت جامعه، ما نياز به دشمن خارجي نداريم؛ ما خود دشمن خود هستيم!

 


 


پي‌نوشت‌ها:


[1]https://www.loc.gov/law/help/restrictions-on-gmos/israel.php
[2] Marlene-Aviva Grunpeter, GMOs, A Global Debate: Israel a Center for Study, Kosher Concerns,Epoch Times (Aug. 5, 2013),http://www.theepochtimes.com/n3/229556-gmos-a-global-debate-israel-a-center-for-study-her-concerns/.
[3] See Agricultural Research Organization (ARO), Volcani Center: Plant Pathology and Weed Research, Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD),
http://www.agri.gov.il/en/departments/12.aspx (last visited Sept. 12, 2013).
[4] See, e.g., Hagai Amit, Homegrown Israeli Idea for Conquering the World Food Shortage, Haaretz (Apr. 12, 2012),http://www.haaretz.com/weekend/week-s-end/homegrown-israeli-idea-for-conquering-the-world-food-shortage-1.423959.
[5] Id. (stating, for example, that the US government was helping to fund pre-field trial tests conducted by an Israeli startup company). For general information on life sciences research in Israel, see Tova Cohen & Steven Scheer, Analysis: After Tech Success, Israel Seeks Life Sciences Growth, Reuters (June 6, 2013), http://www.reuters.com/ article/2013/06/06/us-israel-biomed-idUSBRE9550IU20130606
[6] http://www.theepochtimes.com/n3/229556-gmos-a-global-debate-israel-a-center-for-study-her-concerns/
[7] http://www.theepochtimes.com/n3/229556-gmos-a-global-debate-israel-a-center-for-study-her-concerns/
[8] Genetically Engineered Food, Ministry of Health, http://www.health.gov.il/unitsoffice/hd/ph/fcs/ novel food/pages/engfood.aspx(last visited Sept. 12, 2012)
[9] Genetically Engineered Food, Ministry of Health, http://www.health.gov.il/unitsoffice/hd/ph/fcs/ novel food/pages/engfood.aspx(last visited Sept. 18, 2012) (translated by author, R.L.).
[10] https://www.biofortified.org/2015/07/a-look-at-gmo-policies-in-different-nations/
[11] Gal Tziperman Lotan, Scientists, Activists Debate if Genetically Modified Foods are Panacea or Plague, The Jerusalem Post (Apr. 30, 2008), http://www.jpost.com/Health-and-Sci-Tech/Science-And-Environment/Scientists-activists-debate-if-genetically-modified-foods-are-panacea-or-plague


منبع مقاله : تسنيم نيوز


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Kelli پاپ مي دبيرستان صحبت لاري فرش ماشيني 1200 شانه طراحي و سئو سايت tecistmo Anderson Barros Jessica Travel Agency mineblog