فناوري جنگ الکترونيک:


ابزارهاي الکترونيک در جنگ‌هاي جديد به صورت اصلي‌ترين ابزارهاي تسلط بر نيروها و سلاح‌ها در ميان ارتشهاي متخاصم درآمده است. به طوري که بدون وجود ابزارهاي الکترونيک لازم، حصول پيروزي براي آنها ميسر نيست. با توجه به تعريفي که از تجهيزات الکترونيک به عمل آمد، روشن مي‌شود که اين ابزارها به طور اصولي در موارد زير به کار گرفته مي‌شود: 1. دستيابي به اطلاعات موجود در ميدانهاي نبرد، به عبارت ديگر اقدام به انجام مأموريت‌هاي شناسايي به وسيله‌ي تجهيزات شناسايي و تجهيزات نظامي. 2. تسلط بر سلاح‌ها و نيروها با به کارگيري سيستم‌هاي هشدار و تجهيزات فرماندهي کنترل و نيز تجهيزات ناوبري و هدايت.
از آنجا که برخي از اين تجهيزات ويژگي شناسايي شدن دارند به اين معنا که به محض استفاده از آنها جايگاه و کدهايشان شناسايي مي‌گردد؛ مانند دستگاه‌هاي بي‌سيمي و راداري که امواج الکترومغناطيسي قابل دريافت انتشار مي‌دهند. و دستگاه‌هايي که پرتوهاي غيرقابل ديد با چشم منتشر مي‌کنند (مانند اشعه مادون قرمز و ليزر) اما امکان مشاهد آنها با وسايل مناسب ممکن است، علوم کاربردي وسايل ضد آنها را به کار مي‌گيرد تا کارآيي آنها را کاهش دهد و اين به نوبه خود موجب پيشرفت ديگر فناوريهاي شناسايي متقابل Electronic countermeasures گشته که هدف آنها شناخت ويژگي‌هاي شناسايي شوندگي رادار همچون فرکانس امواج ناقل، نمايش ضربان در ثانيه، ميانگين تکرار ضربان در ثانيه، ميانگين چرخش آنتن يا ميانگين پيمايش آنتن در يک دقيقه، مکان رادار، شکل و حجم آنتن و ساماندهي رادار. هدف اين کار تعيين پايگاه‌هاي تجهيزات الکترونيک و تحليل ويژگي‌هاي آنها براي دريافت اطلاعات لازم از نيروهاي دشمن است تا بتوان از اين راه وسايل لازم را براي مقابله با او تدارک ديد.
از ويژگي‌هاي برجسته اين تجهيزات ضدالکترونيک، سري بودن فعاليت آنهاست. زيرا اينها مثل- تجهيزات ارسال بي‌سيمي و راداري- دستگاه‌هايي هستند که در هنگام دريافت پيام قابل شناسايي نيستند.
اين تجهيزات چند ويژگي ديگر نيز دارند؛ مثل وسعت ميزان شناسايي، سهولت جابه‌جايي- به طوري که مي‌توان آن را در نقاط بسيار و دور از دشمن نصب کرد- ثبات و انعطاف‌پذيري در گردآوري اطلاعات و عدم اتکاي اين تجهيزات به اوضاع جوي. از مهمترين تجهيزات ضدالکترونيک مورد استفاده به موارد زير مي‌توان اشاره کرد:
الف. تجهيزات قابل حمل زميني مثل تجهيزات شناسايي بي‌سيمي و راداري زميني.
ب. تجهيزات قابل حمل فضايي، مانند تجهيزات شناسايي بي‌سيمي و راداري قابل حمل به وسيله هواپيماهاي شناسايي.
ج. تجهيزات قابل حمل دريايي، مانند تجهيزات شناسايي بي‌سيمي و راداري قابل حمل به وسيله يگان‌هاي دريايي.
د. هواپيماهاي بدون سرنشين Drones که از زمين براي شناسايي پايگاه‌هاي رادار در سطح تاکتيکي در خط مقدم نبرد هدايت مي‌شود.
هـ . اطلاعات حاصل از به کارگيري نيروهاي جاسوس مجهز به وسايل اطلاعاتي قابل حمل.
به مقتضاي پيشرفت دائم فناوري نظامي، موضوع تنها به مجادله اراده‌ها ميان اقدامات و ابزار الکترونيک با اقدامات و تجهيزات ضدالکترونيک محدود نمي‌گردد، بلکه عامل تازه‌اي به اين درگيري وارد گشته که هدف آن افزايش اقدامات و تجهيزات الکترونيک در راستاي مقابله با اقدامات و تجهيزات ضدالکترونيک است. به عبارت ديگر ارتش‌ها توانسته‌اند اقدامات و تجهيزات ضدالکترونيک Electronic countermeasures-counter را اختراع کنند که برخي جنبه سلبي دارند و برخي ديگر جنبه ايجابي.
عوامل سلبي به دو نوع استتار و فريب الکترونيک تقسيم مي‌گردد.


بيشتر بخوانيد: جنگ و انواع آن ازديدگاه دانشمندان و نوابغ نظاميالف. اقدامات استتار الکترونيک:


که به نوبه خود به دوگونه اقدام تقسيم مي‌گردد:

1. اقدامات اختفاي بي‌سيمي:


اقداماتي که به منظور اختفاي فعاليت ارتباطات بي‌سيمي انجام مي‌گيرد، مثل به کارگيري تلگراف راديويي با تجهيزات کدنويسي پيچيده در ارسال و دريافت؛ به کارگيري تجهيزات ارتباط بي‌سيمي در محيط جانبي انفرادي (S.S.B) در شبکه‌ها و رادارهاي بي‌سيمي؛ به کارگيري حداقل ممکن قدرت خرج در پيام بي‌سيمي براي برقراري ارتباط؛ به کارگيري تجهيزات بي‌سيمي با برد بسيار کوتاه در سطح گروهان‌ها و دسته‌ها يا در ارتباطات نزديک، همانند تشکيلات دريايي و فضايي و به کارگيري آنتن‌هاي راديويي، براي هدايت ارتباط در جهت دلخواه؛ ارسال در سايه يا تحت پوشش پايگاه فرستنده قوي؛ ارسال کوتاه مدت به منظور گرفتن فرصت شناسايي جايگاه؛ سايت‌هاي ارسال از دشمن و مانور به وسيله فرکانس‌ها و شبکه‌هاي بي‌سيمي.

2. اقدامات اختفاي راداري:


شامل اقدامات امنيتي که براي استتار پرتوهاي رادار انجام مي‌گردد. مانند محدود ساختن زمان فعاليت رادارها که موجب کاهش فرصت دريافت پرتو آنها مي‌گردد و در نتيجه تعيين مفاهيم آنها و شناخت جايگاهشان از اين طريق، تعيين منطقه امنيتي يا به کارگيري آنتني مشابه هنگام فعاليت رادار به منظور کنترل، هماهنگي يا آزمايش آنها، تهيه جداول فعاليت رادار با در نظر گرفتن عدم تکرار روزانه، هفته‌گانه يا ماهانه براي فاصله‌هاي فعاليت؛ کاهش شمار سايت‌هاي راداري پرتوزا در يک منطقه؛ به کارگيري آنتني مشابه يا انتقال سايت‌هاي رادار به بيرون از منطقه شناسايي الکترونيک دشمن در هنگام تمرينات جنگي؛ روشن کردن سايت‌هاي رادار با کمترين نيروي خرج ممکن به طوري که بتواند هدفهاي شناسايي مورد نظر را به انجام برساند و در عين حال تعيين دقيق مواضع آنها از سوي جاسوسي الکترونيک دشمن ممکن نباشد و دشمن در شناخت فرکانس‌هاي ثابت سايت‌ها و راه‌هاي کنترل دوباره اين فرکانس‌ها گمراه شود.
چنين کاري از راه تغيير فرکانس امواج راداري ناقل و تغيير ميانگين ضربان‌ها و تغيير انواع رقمها و کدها و قرار دادن سايت‌ها در زير پوشش‌هاي ويژه يا ارتفاعات ممکن مي‌گردد، مشروط به اين که به ميزان شناسايي راداري و مانور و گسترش در به کارگيري جايگاه‌‎هاي تبادل کننده و پرهيز از روشن کردن رادارها در هنگام اجراي اقدامهاي استتار تاکتيکي يا ديده شدن هواپيماهاي شناسايي دشمن يا در زمان تمرکز يافتن سايت‌ها در محل‌هاي جابه‌جايي و سري نگهداشتن دستگاه‌هاي رادار يا فرکانس‌هاي جز در عمليات تهاجمي به کار گرفته نمي‌شود، اخلالي وارد نکند.

ب. اقدام‌هاي فريب الکترونيک؛


و آن عبارت از سلسله اقدامهايي است که هدف آن به کارگيري منظم پرتوها و امواج وسايل الکترونيک دوست براي گمراه ساختن دشمن نسبت به شکل واقعي تجمع نيروها و اهداف به ويژه در اثناي عمليات جنگي مي‌باشد. از مهرين شيوه‌هاي فريب الکترونيک به موارد زير مي‌توان اشاره کرد: وضع قوانين انعطاف‌ناپذير براي به کارگيري تجهيزات الکترونيک در حين آماده‌باش عمليات جنگي به منظور استتار نيروها- در هنگام عمليات- و ايجاد اين توهم در دشمن که در مواضع و نيروهاي خودي هيچ‌گونه تغييري صورت نگرفته است؛ تنظيم تجهيزات الکترونيک در راستاي دادن اطلاعات غلط به نيروهاي اطلاعاتي دشمن درباره اوضاع نيروها، مراکز فرماندهي، پايگاه‌هاي راداري خودي و وانمود کردن تجمع وسايل الکترونيک نيروهاي عمل کننده در مناطق عملياتي ثانوي، ايجاد اختلال در شبکه‌هاي مخابراتي دشمن با القاي فرامين و آموزشهاي گمراه کننده- اين شيوه در هنگامي به کار گرفته مي‌شود که دشمن وقت کافي براي تعيين صحت و سقم آنها را نداشته باشد.

عوامل ايجابي:


اقدامها و ابزارهايي هستند که به هدف ايجاد آشفتگي در تجهيزات الکترونيک دشمن و يا نابودي آنها به کار گرفته مي‌شوند؛ و در موارد ذيل خلاصه مي‌گردند:

1. اقدامات پارازيت و فريب الکترونيک:


هدف از اين اقدام‌ها استتار هدف‌هاي حقيقي از راه ايجاد اختلال در تجهيزات ارسال پيام دشمن و صفحه نمايش تجهيزات راداري آن به صورتي ويژه است. از جمله اين اقدامات موارد زير است:
الف. پخش امواج با قدرت بالا به صورت پيوسته بر روي امواج مورد استفاده دشمن به طوري که آنها را به طور کامل از کار بيندازد. اين موضوع نيازمند نيروي پخش بالايي است که توليد آنها از طريق تجهيزاتي که هواپيماها به طور معمول حمل مي‌کنند، امکان‌پذير نيست. چه بسا که موج ارسال دشمن شناخته شده نيست و در اين حالت انجام عمليات پارازيت در حوزه همه امواج صورت مي‌گيرد. به منظور پرهيز از عمليات اختلال، رادارها اقدام به تغيير امواج خود مي‌کنند. اين موضوع بر اهميت ويژه سرعت انتقال امواج مثل اقدامات ضداختلال مي‌افزايد؛ و اين نيز به نوبه خودش منجر به ساخت تجهيزاتي گرديده که مي‌تواند امواجش را با هر ضرباني تغيير دهد.
ب. اختلال از طريق محو، به اين ترتيب که تجهيزات اختلال همه امواج را از راه ايجاد اختلال کوتاه مدت بر روي هر يک از امواج محو و اين کار را به طور متناوب تکرار مي‌کنند.
ج. اختلال از طريق تکرار: در اين روش دستگاه‌هاي خودي رمزهاي دشمن را دريافت و فرکانس‌هاي مشابهي را پخش مي‌کنند که به دشمن اطلاعات غلط مي‌دهد، يا چنان مداخله مي‌کنند که در پاسخگويي به فرکانس‌ها تأخير ساده‌اي صورت گيرد و موجب فريب دشمن شود. براي مقابله با اين نوع اختلال از رمزهايي استفاده مي‌شود که تغيير فرکانس‌هاي آنها از برنامه مشخصي پيروي مي‌کند به طوري که تقليد از آنها ناممکن است.
د. افشاندن شمار فراواني نوار في در فضا به منظور ايجاد نوعي «غبار الکترونيک» که مشاهده هواپيما از ميان آنها دشوار مي‌گردد. چنين کاري از طريق پايه‌هاي ويژه‌اي که به وسيله هواپيما حمل مي‌گردد انجام‌پذير است. معايب اين شيوه در اين خلاصه مي‌شود که اين نوارها به سرعت در دنبال هواپيما آشکار مي‌گردد و علاوه بر آن امکان تشخيص آنها از هواپيما نيز به دليل اختلاف سرعت آنها وجود دارد.
هـ . کاستن از کارآيي رادارها از طريق مواد داراي خاصيت انعکاسي ضعيف با استفاده از نقشه‌هايي که به ميزان بسيار زيادي از شناسايي آنها به وسيله رادار مي‌کاهد، يا به کارگيري انواع ويژه‌اي از روغنهايي که توان جذب امواج الکترومغناطيسي رادار هستند.
و. به کارگيري وسيله گمراه کننده گرمازا در مقابله با تجهيزاتي که داراي اشعه مادون قرمز هستند؛ مانند پرتاب بالون يا فورانهاي گرمايي به منظور گمراه سازي موشکهاي ضدهواپيمايي هدايت شونده به وسيله پرتو مادون قرمز.

2. نابودسازي وسايل الکترونيک:


هدف از اين کار آن است که تجهيزات الکترونيک دشمن پس از تعيين جايگاه آنها، با به کارگيري وسايل شناسايي الکترونيک و ديگر روشهاي معمول نظامي مورد حمله قرار گيرد. از سوي ديگر سلاح‌هاي تاکتيکي پيشرفته‌اي اختراع شده که خود هدايت کننده به سوي هدفهاي راداري هستند، مانند موشک «شرايک» که پرتوهاي منبعث از آنتن رادار را دريافت مي‌کند و آن را براي هدايت خودش به کار مي‌گيرد و هدف را نابود مي‌سازد.
وسايل و تجهيزاتي که تا اين جا از آنها سخن گفتيم، يعني همان ابزاري که جنگ الکترونيک را ممکن ساخته است، در شماري از رويارويي‌هايي که پس از جنگ جهاني دوم انجام گرفت به کار گرفته شد. اين ميادين کارآيي و ضعف و محدوديتهاي اين وسايل و تجهيزات را آشکار ساخت. از نمونه‌هاي اين جنگ مي‌توان به جنگ الکترونيک در ويتنام و جنگ الکترونيک در خاورميانه اشاره کرد.

5. جنگ سرد الکترونيک


به مجموعه عملياتهاي تجسسي الکترونيک دستگاه‌هاي اطلاعاتي دولتها در هنگام جنگ و صلح، جنگ سرد الکترونيک گفته مي‌شود.
در سال 1940 اتحاد شوروي (سابق) ايالات متحده آمريکا را متهم به پرتاب بالونهاي حامل دستگاههاي جاسوسي روي خاک آن کشور به منظور تصويربرداري از مؤسسه‌هاي نظامي و صنعتي کرد.
اين رويداد از آغاز ايجاد تحولي بزرگ در ابزار و راه‌هاي گردآوري اخبار و اطلاعات پرده برداشت. پس از آن با فناوري پيشرفته روز وسايل گوناگوني در زمينه‌هاي الکترونيک و فعاليتهاي جاسوسي و ضدجاسوسي اختراع شد. از آن جمله هواپيماي شناسايي آمريکا «يو-2» بود که در سال 1960 در آسمان شوروي ساقط گرديد. در حادثه «آرم سفارت آمريکا» در 1960 نيز جاسوس‌هاي روسي گفت‌وگوهاي دفتر سفارت آمريکا در مسکو را به وسيله دستگاه‌هاي الکترونيکي شنود کردند. در سال 1968 کشتي جاسوسي بي‌سيم آمريکايي «پيوبل Pueble» به وسيله جمهوري دموکراتيک خلق کره به اسارت درآمد؛ و ساخت کشتي جاسوسي «ليبرتي» از نمونه‌هاي ديگر بود. فريب الکترونيکي عبارت از سلسله اقدام‌هايي است که به منظور به کارگيري وسايل الکترونيکي خودي براي گمراه‌سازي دشمن انجام مي‌گيرد. از شيوه‌هاي اين نوع فريب، ايجاد قوانين سخت براي به کارگيري وسايل الکترونيکي به منظور استتار فعاليت‌هاي نيروهاي خودي و نيز تنظيم فريب الکترونيکي به منظور اقدام دشمن به دريافت علامت‌هاي منظمي که متضمن اطلاعات غلط و به زعم او درست مي‌باشد. امروزه مشهور است که هواپيماها و ماهواره‌هاي جاسوسي متعلق به دستگاه‌هاي اطلاعاتي دولتهاي بزرگ، نه تنها در زمان جنگ، بلکه در زمان صلح نيز فعال هستند و اطلاعات موردنظرشان را درباره تأسيسات نظامي، صنعتي، اقتصادي، محصولات زراعي، جاري شدن سيلاب‌ها، مناطق و خشک‌سالي و ديگر اطلاعاتي که آنان را به ارزيابي وضعيت اقتصادي و نظامي کشورهاي موردنظرشان کمک مي‌کند، گرد مي‌آورند، و مي‌کوشند تا بر پايه اين اطلاعات به حساسيت‌هاي سياسي آن کشور پي ببرند.
دستگاه‌هاي جاسوسي، متناسب با توان و امکاناتشان، انواع ابزارهاي الکترونيکي را براي دريافت اطلاعات سرّي مورد نظرشان به کار مي‌گيرند. از مهم‌‎ترين وسايل الکترونيک به کارگيري شده مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف. وسايل قابل حمل زميني مانند تجهيزات شناسايي بي‌سيمي و راداري زميني.
ب. وسايل قابل حمل فضايي مانند تجهيزات شناسايي بي‌سيمي و راداري و تجهيزات تصويربرداري با اشعه مادون قرمز قابل حمل به وسيله هواپيماها يا ماهواره‌هاي نظامي.
ج. تجهيزات قابل حمل دريايي، مثل تجهيزات شناسايي بي‌سيمي و راداري قابل حمل به وسيله يگانهاي دريايي اعم از نظامي يا تجاري.
د. هواپيماهاي جاسوسي بدون سرنشين Drones که از زمين به وسيله دستگاه‌هاي کنترل از راه دور زميني Remote control براي شناسايي مواضع دشمن هدايت مي‌شوند.
هـ . جاسوسي با به کارگيري مأموران سري مجهز به تجهيزات شناسايي قابل حمل و ابزار و وسايل جاسوسي پيشرفته‌اي که براي مأموريتهاي گوناگون و در اندازه‌هاي مختلف ساخته شده است. از ويژگي‌هاي اين تجهيزات ارزان بودن قيمت و سادگي آموزش آنها در مقايسه با تجهيزات جاسوسي سابق‌الذکر است؛ که از مهم‌ترين آنها موارد ذيل است:
1. تجهيزات جاسوسي الکترونيک از گفت‌وگوهايي که در مکانهاي پيچيده در جريان است.

الف. ميکروفونهاي بي‌سيم:


اين ميکروفون‌ها تجهيزات ارسال پيام بي‌سيمي کوچکي هستند که در قالب‌هاي گوناگوني استتار مي‌شوند. اندازه‌هاي آنها از اندازه يک پاکت سيگار تا يک تمبر پستي در نوسان است. اين وسايل به ميکروفون‌هاي حساسي براي ضبط صدا و نيز باطريهاي خشک کم‌حجمي مجهز هستند که آنها را با نيروي برق براي مدت ده تا صدها ساعت شارژ مي‌کند. اين ميکروفون‌ها مخفيانه به وسيله جاسوس‌ها در اطاق‌هاي محل گفت‌وگو کار گذاشته مي‌شود و پيام‌‌هاي ارسالي آنها به وسيله دستگاه‌هاي پيام‌گير مجهز به موج اف.ام FM که در اتاق مجاور و يا در ساختماني در فاصله ده تا صدها متر متناسب با نوع و توان در دستگاه مورد استفاده کار گذاشته مي‌شود دريافت مي‌گردد.

ب. ميکروفون‌هاي باسيم:


اين ميکروفون‌ها به طور معمول دستگاه‌هاي کوچکي هستند و براي آن که جلب توجه نکنند به شکل‌هاي گوناگوني ساخته مي‌شوند. ميکروفون استتار مي‌شود و به وسيله يک سيم برق نازک که جلب توجه نمي‌کند به دستگاه ضبط صوت متصل مي‌گردد. سپس ضبط صوت در همان اتاق يا اتاق مجاور کار گذاشته مي‌شود. گاهي نيز از ضبط صوت‌هاي خودکار استفاده مي‌گردد که با قطع و وصل صدا به طور خودکار روشن و خاموش مي‌شود Voice Activated. البته اين امر نيازمند نيروي برق فراوان است.

ج. ضبط صوت‌هاي مجهز به ميکروفون‌هاي بسيار حساس:


که با وصل و قطع صدا به کار مي‌افتد و خاموش مي‌شود. جاسوس‌ها اين ميکروفون‌ها را به هنگام گفت‌وگو با اشخاص مورد نظر درون اتاق يا در لباس خودشان جاسازي مي‌کنند.

تجهيزات جاسوسي از طريق گفت‌وگوهاي تلفني:


الف. تجهيزات بي‌سيم تغذيه کننده از تجهيزات تلفن؛ آن عبارت است از تجهيزات فرستنده بسيار کوچکي به اندازه يک قوطي کبريت به منبع نيروي برق نياز ندارد، بلکه برق مورد نيازش را به صورت دايم از خود خط تلفن دريافت مي‌کند. اين دستگاه در داخل يا خارج دستگاه تلفن به سيستم آن وصل مي‌شود و از اين طريق پيام‌هاي دريافتي را به وسيله خطوط بي‌سيم متصل به دستگاه دريافت مجهز به موج اف ام در فاصله 2500 متري انتقال مي‌دهد.
ب. دستگاه کنترل کار گذاشته شده در تجهيزات تلفن:
در اين شيوه شخص کنترل کننده بايد شماره تلفن تحت کنترل را به وسيله تلفن خارجي از فاصله‌اي هرچه دورتر بگيرد. در اين حالت تلفن زنگ نمي‌خورد؛ و گيرنده شماره همه گفت‌وگوهاي داخل اتاق را مي‌شنود. دستگاه تلفن، بدون آنکه هيچ يک از حاضران داخل اتاق متوجه شوند، در واقع به ميکروفون سيمي تبديل مي‌گردد.
ج. جايگزين‌سازي دکمه‌هاي دستگاه تلفن با دستگاه ديگري که از نظر شکل به طور کامل مشابه آن است اما به تجهيزات بي‌سيمي مجهز مي‌باشد.
اين دستگاه همه مکالمه‌ها را تا حدود صد متر انتقال مي‌دهد و به باطري هم نيازي ندارد. چرا که از برق خود دستگاه تلفن تغذيه مي‌کند. امواج ارسالي اين سيستم به وسيله دستگاه پيام‌گير مجهز به اف.ام FM دريافت مي‌گردد.

تجهيزات ضبط سري مکالمات


الف. ميکروفون بي‌سيم:


و آن عبارت است از دستگاه فرستنده کم حجمي که جاسوس در جيب خود مي‌گذارد. اين دستگاه ميکروفون روکش داده‌اي دارد که در شکاف دکمه لباس جاسوس جا مي‌گيرد و به وسيله يک نوار الکتريکي ظريف به درون لباس او انتقال مي‌يابد. ارسال پيام از طريق يک دستگاه دريافت مجهز به موج اف ام FM تا مسافت 300 متري انجام مي‌گيرد؛ و پيام‌هاي ارسالي را مي‌توان از طريق اتصال دستگاه دريافت به يک دستگاه ضبط صوت، ضبط کرد.

ب. کيف‌هاي دستي ويژه‌اي وجود دارد که به دستگاه ضبط و ارسال مجهز است؛


و مي‌توان آن را از طريق دکمه‌اي مرکب در نزديک دست نگهدارنده در داخل کيف کار گذاشت و پس از آن در حال قفل بودن کيف آن را به کار گرفت.

دستگاه‌هاي ارسالي بي‌سيم مخصوص تعقيب اتومبيل‌ها


در اين جا دو نوع دستگاه وجود دارد: داخلي و خارجي.
دستگاه تعقيب داخلي: دستگاه فرستنده کوچکي است که مي‌توان آن را در پايين موتور اتومبيل کار گذاشت که با روشن شدن سوئيچ اتومبيل دستگاه نيز اقدام به ارسال پيام کند. اين دستگاه‌ها آهنگ‌هاي بريده بريده‌اي توليد مي‌کنند که فرکانس آنها از 200 تا 1000 واحد در يک يا دو ثانيه (CPS) در نوسان است. اما دستگاه تعقيب خارجي: دستگاه پيشرفته‌اي است متشکل از منبع انرژي و آنتن فرستنده. اين دستگاه داخل آهن‌ربايي قرار دارد که به هر يک از فات زير ماشين محکم مي‌چسبد؛ و اصول کار آن مشابه دستگاه‌هاي پيشين است. پيام‌هاي ارسالي اين دستگاه به وسيله دستگاه گيرنده مجهز به اف ام FM موجود در اتومبيل‌هاي تعقيب کننده قابل دريافت است. نيروهاي کارشناس در شرايط عادي مي‌توانند اتومبيل را در منطقه‌اي به قطر 1/5 مايل در داخل شهرها و 14 مايل در مناطق باز و صحرايي، تعقيب الکترونيکي کنند.

دستگاه‌هاي جاسوسي مکالمات خارجي


عمليات شنود گفت‌وگوهايي که در بيرون اتاق‌ها و اماکن بسته صورت مي‌گيرد، از جنبه تکنيکي بسيار دشوار و در بسياري از موارد بي‌حاصل است. تنها شمار اندکي از دستگاه‌هاي الکترونيکي است که در اين زمينه آن هم اغلب در اماکن تشکيل کنفرانس‌ها و همايش‌هاي عمومي به کار گرفته مي‌شود. دستگاه‌هاي متخصص جاسوسي ميکروفون‌هاي هدايت شونده‌اي دارند که مي‌توان آنها را به سوي تجمع‌هايي به فاصله چندصد متر هدايت و سخنان رد و بدل شده در آنجا را دريافت کرد. اما قدرت و کارآيي اين ميکروفون‌ها به طور معمول به اجتماعات خارجي محدود است. بر برخي از مشکلات مي‌توان با به کارگيري ميکروفون‌هاي حساس بي‌سيمي و استتار آنها در جسم سگهاي آموزش ديده به منظور نزديک شدن به منابع گفت‌وگو و گرفتن آنها به وسيله دستگاه‌هاي دريافت کننده فايق آمد. نيز اين ميکروفون‌ها را مي‌توان در لباس کودکان کار گذاشت؛ همان شيوه‌اي که در خلال اشغال فرانسه توسط آلمان نازي در جنگ جهاني دوم به کار گرفته شد.

اقدامات ضدجاسوسي الکترونيک


همان‌گونه که وسايل الکترونيکي فوق‌الذکر براي دست‌يابي به اطلاعات سري، در چارچوب جنگ سرد الکترونيک، اختراع گرديد، وسايل الکترونيکي ضد آنها نيز به منظور حفاظت از سري بودن گفت و گوها و اطلاعات مهم از ميان بردن زحمت دريافت آنها به وسيله نيروهاي دشمن اختراع گرديده است. اين اقدام‌ها دو جنبه دارد: سلبي و ايجابي. از جمله اقدام‌هاي سلبي به موارد زير مي‌توان اشاره کرد:

الف. استتار بي‌سيمي:


و آن عبارت است از اقداماتي که با هدف استتار فعاليت ارتباطات بي‌سيمي انجام مي‌پذيرد؛ مانند استفاده از تايپ کننده تله تايپ Teleprinter با دستگاه‌هاي کد پيچيده در ارسال و دريافت و استفاده از آنتن‌هاي هدايت شونده براي هدايت پيام‌هاي بي‌سيمي در جهت مورد نظر به کار گرفته مي‌شود. مانند سيستم رله‎‌ي بي‌سيمي Radio relay، ارسال در سايه و يا زير پوشش پايگاه ارسال قوي بي‌سيمي، ارسال براي مدت محدود و کوتاه و با هدف جلوگيري از تعيين جهت به وسيله دستگاه‌هاي دشمن و جلوگيري از کشف محل سايت‌هاي ارسالي بي‌سيمي يا جلوگيري از شنود بي‌سيمي آنها به وسيله دشمن.

ب. استتار راداري:
و آن عبارت است از اقداماتي که به منظور استتار امواج راداري صورت مي‌گيرد.


ج. فريب الکترونيک: و آن عبارت از سلسله اقدام‌هايي است که به منظور به کارگيري وسايل الکترونيکي خودي براي گمراه‌سازي دشمن انجام مي‌گيرد. از شيوه‌هاي اين نوع فريب، ايجاد قوانين سخت براي به کارگيري وسايل الکترونيکي به منظور استتار فعاليت‌هاي نيروهاي خودي و نيز تنظيم فريب الکترونيکي به منظور اقدام دشمن به دريافت علامت‌هاي منظمي که متضمن اطلاعات غلط و به زعم او درست مي‌باشد. اما اقدام‌هاي ايجابي، مجموعه وسايلي است که هدف آن کشف وسايل جاسوسي الکترونيک دشمن يا نابودي و يا ايجاد اختلال در آنها و يا به کارگيري وسايل از کاراندازي آنهاست. از مهم‌ترين اين وسايل مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
الف. دستگاه‌هاي الکترونيکي که وجود منابع ارسال بي‌سيمي دشمن را شناسايي مي‌کند؛ و آن عبارت است از دستگاه‌هاي سنجش فرکانس‌هاي بي‌سيمي شامل بلندگو يا عقربه‌هايي که مي‌توان از طريق آنها به وجود دستگاه‌هاي پيام پي برد و آنها را از کار انداخت. نيز مي‌توان دستگاه‌هاي مشابهي را براي تفتيش اتاق‌هايي که گفت‌وگوهاي سري در آنها انجام مي‌شود، به کار گرفت.
ب. دستگاه‌هاي اختلال بي‌سيمي و راداري! و آن عبارت است از دستگاه‌هايي که با پخش امواج پارازيت در فضا، دستگاه‌هاي بي‌سيم يا رادار دشمن را دچار اختلال مي‌کند. نيز مي‌توان دستگاه‌هاي ويژه‌اي را به کار گرفت که در اتاقها کار گذاشته مي‌شوند و از آنجا امواج اختلال روي ميکروفون‌هاي بي‌سيمي که براي شنود گفت و گوهاي سري داخل اتاق‌ها به کار گرفته مي‌شود، ارسال گردد. اين نوع دستگاه‌ها قدرت ايجاد اختلال در دستگاه‌هاي باسيم جاسازي شده در اتاق‌ها و دستگاه‌هايي را که بايد از طريق حس آنها را شناسايي کرد ندارد.
ج. دستگاه‌هاي حفظ سري بودن گفت‌وگوهاي تلفني؛ و آن دستگاه‌هايي است که مي‌توان آنها را به خط تلفن وصل کرد و دستگاه‌هاي احتمالي متصل شده به آن را از کار انداخت. همين طور دستگاه‌هاي ديگري وجود دارد که به منظور تقطيع مکالمات به دستگاه تلفن وصل مي‌شود. Scramblers کار اين دستگاه بريده بريده کردن مکالمات است به گونه‌اي که نامفهوم گردد. در اين حالت لازم است نزد شخصي که گفت‌وگو را با طرف دوم انجام مي‌دهد دستگاه ديگري از اين نوع باشد که گفته‌ها را به وضعيت اوليه باز گرداند. از ويژگي‌هاي دستگاه‌هاي تقطيع مکالمات اين است که چندين کد دارد و مي‌توان هر کدام از آنها را انتخاب کرد و به منظور سرّي بودن هرچه بيشتر مکالمات روز ديگر آن را تغيير داد.


پي‌نوشت‌ها:


1. عضو هئيت علمي پژوهشکده تحقيقات اسلامي
2. عضو هئيت علمي پژوهشکده تحقيقات اسلامي
3. نوشتار حاضر بخشي از مقاله جنگ در الموسوعة العسکريه- دايرة‌المعارف نظامي- است که به رياست سرهنگ هيثم الايوبي و به وسيله شمار بسياري از پژوهشگران علوم نظامي به رشته تحرير در آمده است.


منبع مقاله :
فصلنامه حصون 15، بهار 1387
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

کارواش نانو بخار Lynn فروش تجهيزات شبکه چاپ پلات Deron Tamara Amber قفسه بندي مهديخاني aasco دستگاه وكيوم مردانه بالينسو